Kazakov Dmitriy: progress on 8 GP

Kazakov Dmitriy: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

30.05.2020 Suzuki VS 400 Intruder 00:35.47 141.99%